Geautoriseerd HOM® dealer sinds 2007
Klantenservice 24/7
Wij verzenden naar 196 landen
0
Geautoriseerd HOM® dealer sinds 2007
Klantenservice 24/7
Wij verzenden naar 196 landen

Privacy Policy

OVER ONS PRIVACYBELEID

HOM-Shop.com geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van HOM-Shop.com. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. Over de gegevensverwerking Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

WEBWINKELSOFTWARE

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

WEBHOSTING

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Lightspeed. Lightspeed verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Lightspeed heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Lightspeed is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

PAYMENTS PROCESSORS

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie, PayPal en Afterpay. Deze payments processors verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Deze payments processors hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De payments processors behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de payments processors dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. De payments processors bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

VERZENDEN EN LOGISTIEK

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan HOM-Shop.com op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

UW RECHTEN

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van HOM-Shop.com. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

COOKIES

Wij gebruiken op onze website verschillende soorten cookies:

Technische cookies

Dankzij deze cookies weet onze website bijvoorbeeld welke taal u heeft gekozen. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en worden uitsluitend voor dit doel gebruikt. Deze cookies worden net zolang in uw browser opgeslagen totdat u daar cookies verwijdert.

Analyse cookies

Wij gebruiken op onze website de tool Google Analytics om het aantal websitebezoeken bij te houden zonder persoonsgegevens te verzenden. Analytische cookies worden na uw laatste bezoek maximaal 26 maanden in uw browser opgeslagen.

Reclame cookies

Wij gebruiken de diensten Google-advertenties op onze website voor gerichte reclame, echter alleen wanneer u daarvoor toestemming geeft. U kunt meer vinden over de cookies van deze dienst op www.adwords.google.com.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Gebruik van Google Analytics

Op onze website maken we gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna 'Google' genoemd). Het doel van de gegevensverwerking is het analyseren van deze website en haar bezoekers. Daartoe zal Google in opdracht van de exploitant van deze website de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om verslagen over de websiteactiviteiten samen te stellen voor de exploitant van de website en om verdere dienstverleningen uit te werken die te maken hebben met het gebruik van de website en het internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op deze website is de IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de overeenkomst buiten de Europese Economische Ruimte eerst afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar afgekort. Uw gegevens worden eventueel in de VS overgedragen. Voor het overdragen van gegevens in de VS is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar. De verwerking vindt plaats op grond van art. 6 (1) sub f van de AVG vanuit het gerechtvaardigd belang de website doelgericht vorm te geven die aan de behoeften van de mensen voldoet. U heeft het recht, om redenen die uit uw bijzondere situatie blijken, te allen tijde deze op art. 6 (1) sub f van de AVG berustende verwerking van uw persoonsgegevens tegen te spreken. U kunt daartoe het opslaan van de cookies verhinderen door overeenkomstige technische instellingen in uw browsersoftware; we wijzen er echter op dat u in dit geval mogelijk niet over de volledige functionaliteit van deze website zult kunnen beschikken. U kunt bovendien de registratie en het overmaken aan Google van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen door via volgende link www.google.com de beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren. Om de registratie door Google Analytics voor alle apparaten te verhinderen kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out-cookies verhinderen de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website. Voor een volledige werking van de opt-out moet u dit uitvoeren op alle gebruikte systemen en apparaten. Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder www.google.com, resp. onder www.google.nl.

Gebruik van de remarketing- of 'Soortgelijke doelgroepen'-functie van Google Inc.

Op onze website maken we gebruik van de remarketing- of 'Soortgelijke doelgroepen'-functie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna 'Google' genoemd). Het doel van deze functie is het analyseren van het bezoekersgedrag en de interesses van de bezoeker. Voor het uitvoeren van de analyse van het websitegebruik, die de basis vormt voor het opstellen van relevante advertenties, gebruikt Google cookies. Via de cookies worden de websitebezoeken alsook de geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website geregistreerd. Er worden geen persoonsgegevens van de websitebezoekers opgeslagen. Wanneer u vervolgens een andere website in het Google-display netwerk bezoekt, wordt reclame getoond die zeer waarschijnlijk betrekking heeft op eerder opgeroepen product- en informatiegebieden. Uw gegevens worden daarbij eventueel ook in de VS overgedragen. Voor het overdragen van gegevens in de VS is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar. De verwerking vindt plaats op grond van art. 6 (1) sub f van de AVG vanuit het gerechtvaardigd belang de bezoekers van de website doelgericht aan te spreken met reclame, doordat voor bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde relevante advertenties worden geplaatst wanneer zij andere websites in het Google-display netwerk bezoeken. U heeft het recht, om redenen die uit uw bijzondere situatie blijken, te allen tijde deze op art. 6 (1) sub f van de AVG berustende verwerking van uw persoonsgegevens tegen te spreken. Daartoe kunt u het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door de volgende link te volgen en de daar verstrekte plug-in te downloaden en te installeren: www.google.com. Ook kunnen gebruikers het gebruik van cookies door derde aanbieders deactiveren, door de deactiveringspagina van de netwerkadverteerders (Network Advertising Initiative) onder www.networkadvertising.org op te roepen en de daar genoemde nadere informatie om te zetten naar een Opt-Out. Nadere informatie m.b.t. Google Remarketing alsook de daarbij behorende privacyverklaring vindt u onder: www.google.com.

Gebruik van Google AdWords Conversion-Tracking

Op onze website maken we gebruik van het online reclameprogramma 'Google AdWords' en in dit kader van Conversion-Tracking (het analyseren van handelingen, die een gebruiker op een website uitvoert). De Google Conversion-Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna 'Google' genoemd). Wanneer u op een advertentie klikt die door Google is geplaatst, wordt een cookie voor de Conversion-Tracking op uw computer geplaatst. Deze cookies zijn beperkt geldig, bevatten geen persoonsgegevens en dienen niet ter persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is vervallen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en zo naar deze website bent doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Het is dus niet mogelijk, dat cookies via de websites van AdWords-klanten kunnen worden getraceerd. De informatie die met behulp van de Conversion-cookie wordt ingewonnen is bedoeld voor het opstellen van Conversion-statistieken. Hierbij vernemen wij het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en dat werd doorgestuurd naar een van een Conversion-Tracking-tag voorziene pagina. We verkrijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. De verwerking vindt plaats op grond van art. 6 (1) sub f van de AVG vanuit het gerechtvaardigd belang bij doelgerichte reclame en de analyse van de uitwerking en efficiëntie van deze reclame. U heeft het recht, om redenen die uit uw bijzondere situatie blijken, te allen tijde deze op art. 6 (1) sub f van de AVG berustende verwerking van uw persoonsgegevens tegen te spreken. U kunt daartoe het opslaan van de cookies verhinderen door overeenkomstige technische instellingen in uw browsersoftware. We wijzen er echter op dat u in dit geval mogelijk niet over de volledige functionaliteit van deze website zult kunnen beschikken. U wordt dan niet in de statistieken van de Conversion-Tracking opgenomen. Voorts kunt u in de reclame-instellingen bij Google voor u gepersonaliseerde reclame deactiveren. Een desbetreffende handleiding vindt u onder www.google.com. Ook kunt u het gebruik van cookies door derde aanbieders deactiveren, door de deactiveringspagina van de netwerkadverteerders (Network Advertising Initiative) onder www.networkadvertising.org op te roepen en de daar genoemde nadere informatie om te zetten naar een opt-out. Nadere informatie, alsook de privacyverklaring van Google vindt u onder: www.google.nl.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

CONTACTGEGEVENS

HOM-SHOP.COM

Nieuwstraat 7
4921 CT  Made
Nederland
T085-0028133 (+31 85-0028133)
E [email protected]

Contactpersoon voor privacyzaken

Z. van Wijnen

Zelf regelen

Volg je bestelling of bekijk facturen.

Voor alle overige vragen

Bel ons

ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur

085-0028133
(+31 85-0028133)

E-mail

Antwoord binnen 3 werkdagen

E-mail ons
9.4Review LogoWij scoren een 9.4 op Google Reviews

HOM-SHOP.COM

Nieuwstraat 7
4921 CT Made
Nederland Bekijk op Google Maps

NL860.375.985.B01
75727080

Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »